Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI)

CEI's organisering og arbejdsområder

CEI har som afdeling eksisteret på SSI siden 1978, dog under et andet navn Central Afdeling for Sygehushygiejne (CAS). Opgaverne er løbende blevet justeret i takt med sundhedsvæsenets udvikling. I 2010 skiftede CAS navn til CEI. CEI er siden årsskiftet 2016/2017 en sektion i Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. I forbindelse med sammenlægningen blev den faglige del af HAIBA, MRSA-overvågningen og Rådgivningstjenesten vedr. MRSA i dyr organisatorisk forankret i CEI.

CEI har som opgave at:

 • varetage den centrale koordinering af det infektionshygiejniske arbejde gennem rådgivning og vejledning af primær og sekundær sundhedssektor, diverse ministerier og styrelser 
 • overvåge forekomsten af MRSA og CPO i samarbejde med SSI’s laboratorier
 • samarbejde nationalt omkring forebyggelse af spredning af antibiotikaresistens (AMR)
 • varetage den faglige del af HAIBA og koordinere den øvrige overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner
 • varetage Rådgivningstjenesten vedr. MRSA i dyr og evt. andre One Health problematikker
 • udarbejde nationale infektionshygiejniske retningslinjer
 • informere om det faglige område ved udsendelse af nyhedsbrevet– CEI-NYT
 • tilbyde bistand til undervisning og uddannelse af det sundhedsfaglige personale
 • vurdere metoder, midler og apparatur, der anvendes i det infektionshygiejniske forebyggende arbejde
 • yde bistand til lokale udbrud efter ønske
 • deltage i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde. 

CEI er rådgivende for og medlem af Hygiejnekomiteen henholdsvis i Grønland (siden 1998) og på Færøerne (siden 2011).

Medarbejdere i CEI

Brian Kristensen, afsnitsleder, overlæge ph.d., speciallæge i klinisk mikrobiologi

Anne Kjerulf, overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk mikrobiologi

Anne-Katrine Rosenkrantz De Lasson, sygeplejerske, MSc Public Health

Anne-Marie (Mie) Andersen, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, MPH

Asja Kunøe, Afdelingslæge, MPH, ph.d., speciallæge i samfundsmedicin

Christian Stab Jensen, specialkonsulent, cand.scient.hum.biol., ph.d.

Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi

Jette Holt, specialuddannet hygiejnesygeplejerske cand.pæd.pæd., ph.d.

Karoline Baldur Jensen, hygiejnesygeplejerske, Master i Pædagogisk udvikling

Lone Jannok Porsbo, specialkonsulent, MPH

Tinna R. Urth, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, MPH (Rådgivningstjenesten

Hvorfor er Central Enhed for Infektionshygiejne på SSI?

Historien bag CEI

Den stigende forekomst af især stafylokokinfektioner på sygehusene i begyndelsen af 1950érne gjorde det nødvendigt at sætte hygiejnen på sygehusene i system.
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut udstedte rekommandationer for skærpet hygiejne og der blev nedsat en række ekspertkomiteer til bekæmpelse af sygehusinfektioner. 
Sygehusforeningen oprettede en afdeling for sygehushygiejne, som blev nedlagt igen i 1970 da kommunalreformen blev indført. Ansvaret for infektionsbekæmpelsen overgik nu til Amtsrådsforeningen. 
I 1975 blev afdelingen for sygehushygiejne nedlagt og Sundhedsstyrelsen fastslog at koordineringen af det sygehushygiejniske arbejde skulle være en statslig opgave. I 1978 oprettedes således på Statens Serum Institut Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne (CAS) med dr. med Ole Bent Jepsen, som den daglige leder til at varetage de centrale opgaver indenfor infektionsforebyggelse og -bekæmpelse på sygehuse og andre institutioner.

Afdelingens opgave var at

- afprøve metoder, midler og apparatur
- registrere typebestemte mikroorganismer
- registrere sygehusinfektioner
- rykke ud ved hospitalsepidemier efter lokalt ønske
- undervise sygehuspersonale 
- informere om det faglige område ved udsendelse af nyhedsbrev 4 gange årligt – CAS-Nyt
- oprette og vedligeholde internationale kontakter med henblik på vidensdeling
- være konsultativ virksomhed for Sundhedsstyrelsen og medvirke i forsknings- og udviklingsarbejde.

Afdelingens opgave helt fra starten var at etablere konsensus i den meget brede fagkreds, om de bedst egnede metoder funderet i videnskabeligt og/eller støttet af omfattende erfaringer.
Afdelingen udsendte således i 1980 den første ”Råd og anvisninger om..” og Informationsmateriale.

I 1982 udgav afdelingen ”Håndbog i sygehushygiejne”

I årene 1984 – og frem til i dag har afdelingen været involveret i uddannelse af læger og sygeplejersker i infektionshygiejne – dels i form af nordiske efteruddannelseskurser for mikrobiologer og hygiejnesygeplejersker ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg, dels hygiejnesygeplejerskeuddannelsen i Danmark og endelig fra 2007 i det nordiske diplomprogram i infektionshygiejne for læger og sygeplejerske ved Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg (2007-2014). Siden 2014 har SSI været involveret i at etablere en ny tværfaglig fælles-nordisk uddannelse i infektionshygiejne. Nordisk Ministerråd har udpeget Göteborg Universitet, som den institution der skal varetage en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne (Smittskydd og Vårdhygien). Uddannelsen havde opstart september 2019. Læs mere under Uddannelse.

I 2002 besluttede Folketinget at sætte midler af til sygehushygiejne og antibiotikaforskning. Som konsekvens heraf fusionerede CAS med Mikrobiologisk Udviklingsafdeling 2002. Afdelingen ændrede da navn til Det Centrale Afsnit for sygehushygiejne. I 2010 tog CAS igen navneændring, til Central Enhed for Infektionshygiejne i forbindelse med en større organisationsændring. 

Ved årsskiftet 2016/17 blev CEI en del af Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og samtidig blev det elektroniske overvågningssystem HAIBA samt MRSA-overvågningen og Rådgivningstjenesten om MRSA i dyr organisatorisk forankret i CEI.

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00