Praksissektoren

Organisering af infektionshygiejnen i praksissektoren

Organisatorisk hører praksissektoren ind under regionerne, men er samtidig en del af det primære sundhedsvæsen.

Praksissektoren omfatter bl.a.:

 • Almen og anden speciallægepraksis
 • Tandlægepraksis
 • Fysioterapi-, fodterapi- og kiropraktorklinikker.

I den enkelte almene praksis, speciallægepraksis eller øvrige praksissektor anbefales det have en af ledelsen udvalgt nøgleperson til at stå for det daglige ansvar for infektionshygiejnen.

En sammenhængende forebyggende infektionshygiejnisk indsats er nødvendig, hvis der skal sikres den bedste behandling af borgere og patienter i det sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter udskrives fra hospitalerne med et fortsat pleje- eller behandlingsbehov, skal kommunerne og almen praksis m.fl. være klar til at tage over med en indsats, som inkluderer forebyggelse af infektioner.

Dette samspil og samarbejde på tværs af sektorer, herunder mellem regioner og kommuner inden for det infektionshygiejniske område er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Samarbejdsaftaler beskriver, fx ved erkendelse af et MRSA-udbrud i kommunen, ansvars- og opgavefordeling mellem kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægeinstitutionen), klinisk mikrobiologisk afdeling, den regionale infektionshygiejniske enhed og praktiserende læge.

En ensartet og sammenhængende infektionshygiejnisk forebyggende indsats tager lokalt udgangspunkt i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR). NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne.

Følgende NIR er grundlæggende i såvel regionalt som kommunalt regi, dækker følgende emner og ligger til fri afbenyttelse på https://hygiejne.ssi.dk/NIR :

 • Almen praksis
 • Tandklinikker
 • Nøglepersoner/koordinatorer, herunder uddannelse
 • Generelle forholdsregler
 • Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand
 • Håndhygiejne
 • Rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
 • Desinfektion
 • Håndtering af tekstiler til flergangsbrug
 • Forebyggelse af urinvejsinfektion
 • Plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder mv.
 • Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 • Genbehandling af fleksible endoskoper
 • Nybygning og renovering.

Endvidere kan følgende e-læringsprogram ”Værd at vide om hygiejne i primærsektoren” frit benyttes på såvel den sundhedsfaglige grunduddannelse og som introduktionsprogram i kommunalt regi.