Infektionshygiejniske ydelser

CEI rådgiver sundhedssektoren om infektionshygiejniske problemstillinger.

Rådgivning fra CEI

CEI rådgiver hospitaler/sygehuse, infektionshygiejniske enheder og klinikker om infektionshygiejniske problemstillinger. Rådgivningen er gratis for det offentlige sundhedsvæsen og myndigheder.

Hvis CEI vurderer, at rådgivningen i det konkrete tilfælde varetages bedre af den lokale infektionshygiejniske enhed, henvises dertil.

I det omfang, der er kapacitet til det, rådgiver CEI uden beregning også plejesektoren og andre i primærsektoren, fx privathospitaler og firmaer, om problematikker, der kan løses på kort tid, typisk telefonisk.

Hvis der kræves længere udredninger, egentlig konsulentbistand, besøg, undervisning, rådgivning vedr. produkter og produktudvikling mv., falder det uden for CEI’s kerneområde – smitteberedskabet, der finansieres af Sundheds- og ældreministeriet.

CEI bistår dog gerne i disse situationer med infektionshygiejnisk bistand efter nærmere aftale og honorering.

CEI udarbejder nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR), postere mv. Se en samlet over-sigt, download og/eller rekvirer gratis materiale på Hent materiale.

Brug også vores interaktive undervisningsmateriale om hygiejne.

Konsulentbistand til, plejehjem, privathospitaler o.l.

CEI tilbyder konsulentfunktion for primærsektor, tilhørende institutioner, privathospitaler og andre interessenter, inden for følgende områder:

Rådgivning samt bistand vedrørende:

 • Hygiejnepolitik
 • Etablering af hygiejneorganisation med hygiejnekontaktpersoner inden for de enkelte institu-tioner/områder
 • Uddannelse af hygiejnekontaktpersoner
 • Udarbejdelse af infektionshygiejniske retningslinjer i samarbejde med hygiejnekontaktperso-nerne, i henhold til nationale retningslinjer
 • Dokumentation og monitorering af sundhedssektorerhvervede infektioner
 • Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr, tekstiler og inventar
 • Nybygning og renovering af sundhedsinstitutioner fx hospitaler
 • Undervisning i infektionshygiejne, fx:
  • Generel infektionshygiejne
  • Håndhygiejne
  • Genbehandling af udstyr o.l.

 • Audit på udvalgte punkter, fx:
  • Håndhygiejne
  • Rengøring
  • Tilrettelæggelse af arbejdsgange med fokus på infektionshygiejne.

De nævnte opgaver udføres på kontrakt- eller timebasis efter aftale. Omfang og tidspunkt tilpasses personaleressourcer i CEI. Kontakt CEI for nærmere information.

Desinfektionsmidler

CEI rådgiver om rationel anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren med udgangspunkt i patientsikkerheds-, arbejdsmiljø- og miljømæssige aspekter. Se mere om CEI’s rådgivning om desinfektion her.

Vurdering af midler og metoder

CEI modtager en del anmodninger om vurdering af produkter, fx desinfektionsmidler, som firmaer ønsker at introducere i sundhedssektoren i overensstemmelse med de nationale infektionshygiejniske retningslinjer. Se mere om vurderingsproceduren her.

 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer