Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Se hvilke NIR der aktuelt er i høring. Planen for opdatering af NIR kan ses her.

Evidensvurdering i NIR foretages ved litteraturstudier i internationale og nationale guidelines samt strukturerede reviews og metaanalyser om de relevante emner. Læs nærmere om hvordan evidens håndteres i NIR.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

”NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren” udgør sammen med ”NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand” de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

NIR Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Forside NIR Generelle

Generelle forholdsregler for sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle, 1. udgave 2017 (pdf)

Forside NIR Supplerende

Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende, 5.1 udgave 2019 (pdf)

 

NIR Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren

Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning, 2. udgave 2024  (pdf)

Forside NIR UVI 1 udg 2014
Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler
hygiejne.ssi.dk/NIRuvi, 2. udgave 2024 er nu i høring.
Høringsperiode fra 1. marts til 5. april kl. 12.00 (pdf).
Forside NIR Respirations 2 udg 2015 Håndtering af udstyr til respirationsterapi
hygiejne.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr, 3. udgave 2024 (pdf)
Forside NIR Intravaskulaere Brug af intravaskulære katetre
Brug af intravaskulære katetre, 3. udgave 2023 er nu i høring.
Høringsperiode fra 7. november til 19. december kl. 12.00 (pdf)
Forside NIR Rengoring Rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
hygiejne.ssi.dk/NIRrengoering, 2.1 udgave 2023 (pdf)
Rettelsesblad til NIR rengøring
NIR Prionsygdom forside

Prionsygdom – forebyggelse i sundhedssektoren
om forebyggelse af prionsygdom, 2. udgave 2023 (pdf)

NIR Desinfektion i sundhedssektoren Desinfektion i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion, 2.1 udgave 2023 (pdf)
Forside NIR Almen Praksis Almen praksis
hygiejne.ssi.dk/NIRalmenpraksis, 2. udgave 2022 (pdf)
Forside NIR Tekstiler Håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler, 2. udgave 2022 (pdf)
Forside NIR Endoskoper
Genbehandling af fleksible endoskoper
hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper, 6.2. udgave 2021 (pdf)
Rettelsesblad til NIR Endoskoper
NIR Primærsektoren

For plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m.
hygiejne.ssi.dk/NIRPrimaersektor, 1. udgave 2020 (pdf)

Forside NIR Operativt
Det præ-, per- og postoperative område
hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ, 2. udgave 2020 (pdf)
NIR Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler
hygiejne.ssi.dk/NIRuvi, 1.2. udgave 2019 (pdf)

Forside - NIR Tandklinikker
Tandklinikker
hygiejne.ssi.dk/NIRTandklinikker, 2. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR Nøglepersoner
Nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRnoeglepersoner, 2. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR Genbehandling
Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
hygiejne.ssi.dk/NIRGenbehandling, 1. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR HH Håndhygiejne
hygiejne.ssi.dk/NIRhaandhygiejne, 2.1 udgave 2021 (pdf)
Rettelsesblad til NIR Håndhygiejne
Forside NIR præhospital Præhospital infektionshygiejne
hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital, 1. udgave 2016 (pdf)
Forside NIR Intravaskulaere Brug af intravaskulære katetre
hygiejne.ssi.dk/NIRivkatetre, 2.1 udgave 2016 (pdf)
Rettelsesblad til NIR IV Katetre
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom, 1. udgave 2000 (pdf)

Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk

Temaer

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00