Overvågning af infektioner

Overvågning skaber opmærksomhed om infektionerne og de forebyggende tiltag

Overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren er en vigtig del af et infektionskontrolprogram. Overvågning kan i sig selv medvirke til at forebygge infektioner, bl.a. fordi overvågningen i sig selv skaber opmærksomhed om infektionerne og forebyggende tiltag.

Formålet med overvågning er derudover:

  • at opdage eventuelle udbrud 
  • at identificere behov for intervention 
  • at måle effekt af intervention 
  • en del af en generel overvågning af kvalitet 
  • at vurdere økonomiske konsekvenser af infektionerne  

Aktuel overvågning

HAIBA Logo

I Danmark overvåges sundhedssektorerhvervede infektioner dels på hospitaler/sygehuse ved brug af HAIBA (Hospital Acquired Infections Database), dels på frivilligt deltagende plejehjem ved HALT-projekterne.

HAIBA er et nationalt fuld automatisk overvågningssystem til incidens-overvågning af udvalgte sygehuserhvervede infektioner. HAIBA blev lanceret i 2015 og erstattede de tidligere halvårlige prævalensundersøgelser.

HALT logo 

HALT-projekterne er ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) koordinerede europæiske og nationale prævalensaudit på plejehjem. Formålet er, at HALT skal give et øjebliksbillede af forekomsten af infektioner og forbrug af antibiotika på europæiske og danske plejehjem. Først HALT-projekt blev udført i 2010, HALT 2 i 2013 og HALT 3 i 2017. HALT-projektet forventes gentaget med 3-4 årigsintervaller.

Derudover foregår der en lovpligtig anmeldelse af udvalgte infektioner og laboratorieovervågning af særlige mikroorganismer. Dette dækker dog kun en del af de infektioner, patienter pådrager sig i sundhedssektoren.

Tidligere overvågning i Danmark

I 1978-79 forestod den daværende Central Afdeling for sygehushygiejne (CAS), det nuværende Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), den første nationale prævalensundersøgelse af forskellige typer af nosokomielle (sygehuserhvervede) infektioner. I de efterfølgende årtier blev der ligeledes udført prævalensundersøgelser af specifikke eller samtlige sygehuserhvervede infektioner i hhv. 1980, 1991, 1999 og 2004. Fra 2008 og frem til 2015 har CEI koordineret landsprævalensundersøgelser to gange årligt med frivillig deltagelse af landets sygehuse. Her registreredes forekomsten af fire udvalgte infektioner: urinvejsinfektion, pneumoni, postoperativ sårinfektion, bakteriæmi/sepsis. Som følge af den digitale udviklingen og indførelsen af en løbende og automatisk incidensregistrering (HAIBA), faldt interessen og deltagelsen i de halvårlige prævalensundersøgelser i løbet af 2014-2015. CEI valgte derfor at ophøre med at koordinere og udføre prævalensundersøgelserne. Opgørelser fra prævalensundersøgelserne kan rekvireres ved kontakt til CEI.

I perioden 1991-98 havde man på landsplan desuden en systematisk registrering af postoperative sårinfektioner, Skildvagten. Dette ophørte, da tilslutningen til programmet faldt.

En væsentlig konklusion på de danske erfaringer med infektionsregistrering blev, at man bør vælge kun at registrere alvorlige infektioner ved udvalgte operationer, frem for at registrere alle infektioner.

Begreber

Incidens – et begreb som anvendes indenfor epidemiologi og statistik, og udtrykker forekomsten af en given medicinsk tilstand ud af den samlede population inden for en bestemt tidsperiode. En incidensundersøgelse vil derfor give et billede af forekomsten over en løbende tidsperiode. Forekomsten kan fx opgøres som antal patienter med infektion pr. år eller som antal infektioner pr. 1.000 risikodøgn.

Prævalens – et begreb som anvendes indenfor epidemiologi og statistik, og udtrykker andelen (proportionen) af en befolkning med en bestemt medicinsk tilstand (ofte en sygdom) ud af den samlede population som undersøges til et bestemt tidspunkt. En prævalensundersøgelse vil derfor give et øjebliksbillede af forekomsten. Andelen af den syge befolkning angives ofte i procent eller tilfælde pr. 10.000 eller 100.000 person.

Se årsrapport 2018 (pdf)

Se årsrapport 2018 (pdf)

Temaer