HALT 4 - projekt

Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på plejehjem - HALT 4-projektet

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ønsker at invitere samtlige danske kommuner og alle landets plejehjem til at deltage i en dansk/europæisk prævalensaudit om sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaforbrug på plejehjem. Denne prævalensaudit vil være en del af et europæisk projekt HALT 4 (Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities 4), som forestås af ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control).

HALT 4 vil give et øjebliksbillede af forekomsten af infektioner og forbrug af antibiotika på danske plejehjem. Formålet med projektet er at sætte fokus på hygiejne, infektioner og forbrug af antibiotika på plejehjem, at øge viden om disse forhold på plejehjem og at belyse forholdene på plejehjem, såvel nationalt som internationalt (på europæisk plan), for at kunne målrette en fremtidig indsats på området. HALT 4 er en videreførelse af tidligere udførte HALT-projekter.

Informationsmøder om HALT 4-projektet 2023

CEI vil tage rundt til landets fem regioner og vil i samarbejde med lokale infektionshygiejniske organisationer afholde informationsmøder af ca. 3-4 timers varighed for mulige interessenter, som kunne ønske at deltage i HALT 4. På møderne vil CEI fortælle om undersøgelsen, de tidligere HALT-undersøgelser og gennemgå spørgeskemaerne og registreringsprogrammet, så deltagere bliver instrueret i, hvordan undersøgelsen skal gennemføres og få råd og træning i den praktiske udførelse og registrering af data.

CEI vil afholde følgende 5 informationsmøder:

  • I Region Nordjylland – Mødelokale Salen, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune, Storemosevej 19, Vodskov, 28. februar kl. 10-15.
  • I Region Sjælland – Auditoriet, Psykiatrihuset, Fælledvej 6, Slagelse, 2. marts kl. 10-15.
  • I Region Hovedstaden – Auditorie 1, UUA bygningen, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, Hvidovre, 3. marts kl. 10-15.
  • I Region Syddanmark – Det store auditorie, Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, Kolding, 7. marts kl. 10-15.
  • I Region Midtjylland – Aulaen, Indgang L, Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 35, Gødstrup, 8. marts kl. 10-15.

CEI foreslår, at en lokal kontaktperson på et plejehjem eller i en kommune, der muligvis ønsker at deltage, kommer til et af informationsmøderne, for senere evt. at udføre registreringen i samarbejde med andet lokalt personale og plejehjemsledelse.

CEI opfordrer til, at man lokalt koordinere tilmelding og evt. deltagelse mellem den enkelte kommune og de tilhørende plejehjem.

Tilmelding til et af informationsmøderne eller ønske om yderligere oplysninger kan ske ved kontakt til Christian Stab Jensen, mail: csj@ssi.dk eller telefonnr. 32683826, senest 15. februar 2023.

Tilmelding til et informationsmøde er ikke bindende for deltagelse i HALT 4.

Udførelsen af HALT 4-projektet

Det vil være op til det enkelte plejehjem, at bestemme præcist hvornår man ønsker at udføre audit, dog skal den udføres på én given dag i perioden april-juni eller i perioden august-november 2023. Alternativt kan det være fordelt over flere dage, hvis dette er ønsket. Kontaktpersoner, som udfører audit i samarbejde med det lokale personale, er primært lokalt ansatte sygeplejersker på plejehjemmene eller hygiejneansvarlige i en kommune eller region.

Indsamling af oplysninger foretages lokalt fx af personale på et givent plejehjem eller af en kommunal/regional medarbejder i samarbejde med personale ude på plejehjemmene. Der indsamles og videregives ikke person-identificerbare oplysninger. Beboer oplysninger og infektionshygiejniske data om plejehjemmet registreres lokalt i et digitaliseret registreringsprogram/spørgeskema.

For alle plejehjemsbeboere, som er til stede på auditdagen, vil der skulle registreres, hvorvidt en række kliniske karakteristika er tilstede eller ej, samt om beboeren har tegn eller symptomer på infektion og/eller får antibiotika, se beboerskema fra HALT 3 (en endelig udgave for HALT 4 foreligger ikke p.t., men store ændringer forventes ikke). Desuden skal der for hvert af de deltagende plejehjem registreres forhold vedr. strukturelle og funktionelle karakteristika, samt grundlæggende informationer og oplysninger om hygiejne- og antibiotikapolitik, se institutionsskema fra HALT 3 (en endelig udgave for HALT 4 foreligger ikke p.t., men store ændringer forventes ikke).

Egne lokale resultater vil i anonymiseret og summeret form tilbagerapporteres til deltagende plejehjem og på kommunalt niveau, hvis dette ønskes, med tilsvarende nationale opsummerede resultater.

CEI står som koordinator for udførelsen af audit, databearbejdning og -analyse samt afrapportering til de deltagende plejehjem og kommuner. CEI vil udfærdige en rapport per deltagende plejehjem, indeholdende egne lokale resultater, summerede kommunale resultater, hvis dette ønskes, og nationale resultater. Kun lokalt på plejehjemmene vil lokale kontaktpersoner have adgang til personidentificerbare fortrolige oplysninger, som vil blive anonymiserede ved tildeling af fortløbende deltagernumre. De lokale personidentificerbare oplysninger skal slettet efter endelig videregivelse af data til CEI. Identificerbare lokale resultater vil ikke blive videreformidlet af CEI til tredjepart.

CEI står desuden for indrapportering af de anonymiserede og opsummerede data til en central europæisk database hos ECDC.

Inklusionskriteriet for deltagende plejehjem er følgende:

  • Plejehjemmet skal bestå af plejehjemsboliger eller almene plejeboliger eller beskyttede boliger, som har tilknyttet servicearealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale til betjening af beboernes særlige behov. Servicearealerne skal være indrettet i umiddelbar tilknytning til plejeboligerne med henblik på at betjene beboerne i disse boliger.
  • Hele plejehjemmet må ikke være et specialiseret plejehjem, idet der skal være forskellige typer af beboere på stedet, dog må enkelte afdelinger gerne være specialiserede, fx en afdeling for demente eller for revalidering.
  • Plejepersonale skal være til stede 24 timer i døgnet.
  • De ældre skal have permanent adresse på stedet.

Tidligere tilsvarende afholdte prævalensaudit

HALT i 2010 (se CEI-nyt 121 ), HALT 2 i 2013 (se CEI-nyt 129 ) og HALT 3 i 2017. En mere detaljeret gennemgang kan ses i HALT 3 rapporten. Den første HALT audit omfattede kun 5 plejehjem (et i hver region) med i alt 313 beboere, mens der i HALT 2 deltog 32 plejehjem med i alt 1263 beboere fra 11 kommuner fordelt på 4 regioner. HALT 3 foregik på 95 plejehjem i 15 kommuner. HALT 3 viste, at det er relevant at foretage en forebyggende indsats på plejehjem for at reducere antallet af infektioner og antallet af personer, der sættes i antibiotikabehandling.

En mere detaljeret gennemgang kan ses på HALT 3-hjemmesiden.