HALT 4-projekt

Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på plejehjem - HALT 4-projektet

I perioderne maj til juni og august til november 2023 udførte Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut i samarbejde med lokalt hygiejneansvarligt personale og personale på deltagende plejehjem en prævalensaudit om forekomst af infektioner og forbrug af antibiotika (inkl. midler mod svamp eller virus) på plejehjem i Danmark.

Denne prævalensaudit er en del af et europæisk projekt HALT 4 (Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities 4), som forestås af ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control).

HALT 4 giver et øjebliksbillede af forekomsten af infektioner og forbrug af antibiotika på danske plejehjem. Formålet med projektet er at sætte fokus på hygiejne, infektioner og forbrug af antibiotika på plejehjem, at øge viden om disse forhold på plejehjem og at belyse forholdene på plejehjem, såvel nationalt som (på europæisk plan), for at kunne målrette en mulig fremtidig indsats på området. HALT 4 er en videreførelse af tidligere udførte HALT-projekter.

Der foreligger nu en national rapport, som er en opsummering af de primære resultater fra de deltagende plejehjem. Hvert af de deltagende plejehjem har desuden modtaget lokale resultater fra eget plejehjem og kommuner med flere deltagende plejehjem har fået en opsummerende rapport med resultater for deres kommunes deltagende plejehjem. Se den nationale HALT 4-rapport.

Rapporten er en deskriptiv fremlæggelse af data. Der kommenteres ikke på de enkelte resultater, men nogle generelle perspektiver udledes og sammenholdes med resultater fra det tidligere udførte HALT-3 fra 2016-2017. Der forventes at blive publiceret data fra HALT 4 med statistisk analyse af resultaterne på et senere tidspunkt.

Det tidligere forløb for HALT 4-projektet

CEI inviterede samtlige danske kommuner og alle landets plejehjem til at deltage i en dansk/europæisk prævalensaudit om forekomst af infektioner og antibiotikaforbrug på plejehjem.

CEI tog rundt til landets fem regioner og har i samarbejde med lokale infektionshygiejniske organisationer afholdt 5 informationsmøder ét per region for mulige interessenter, som kunne ønske at deltage i HALT 4. På møderne fortalte CEI om undersøgelsen, de tidligere HALT-undersøgelser og gennemgik spørgeskemaerne og registreringsprogram, så deltagere blev instrueret i, hvordan undersøgelsen skulle gennemføres.

Udførelsen af HALT 4-projektet

Det var op til det enkelte plejehjem, at bestemme præcist hvornår man ønskede at udføre audit, dog skulle den udføres på én given dag i perioden april-juni eller i perioden august-november 2023. Alternativt kunne det være fordelt over flere dage, hvis dette var ønsket. Kontaktpersoner, som udførte audit i samarbejde med det lokale personale, var primært lokalt ansatte sygeplejersker på plejehjemmene eller hygiejneansvarlige i en kommune eller region.

Indsamling af oplysninger blev foretaget lokalt fx af personale på et givent plejehjem eller af en kommunal/regional medarbejder i samarbejde med personale ude på plejehjemmene. Der blev ikke indsamlet og videregivet personidentificerbare oplysninger, se nedenfor under GDPR. Beboer oplysninger og infektionshygiejniske data om plejehjemmet registreredes lokalt i et digitaliseret registreringsprogram/spørgeskema via to links (se links til test-udgaver nedenfor). For alle plejehjemsbeboere, som var til stede på auditdagen, skulle der registreres, hvorvidt en række beboer-karakteristika var tilstede eller ej, samt om beboeren havde tegn eller symptomer på infektion og/eller fik antibiotika, se beboerskema fra HALT 4.

Desuden skulle der for hvert af de deltagende plejehjem registreres forhold vedr. strukturelle og funktionelle karakteristika, samt grundlæggende informationer og oplysninger om hygiejne- og antibiotikapolitik, se institutionsskema fra HALT 4.

Se og prøv testudgave af registreringsprogram/spørgeskema for registrering af beboerdata: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H165L789SJC1

Se og prøv testudgave af registreringsprogram/spørgeskema for registrering af institutionsdata: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=KJECA6FTLJ3K

CEI stod som koordinator for udførelsen af audit, databearbejdning og -analyse samt afrapportering til de deltagende plejehjem og kommuner. CEI har udfærdiget en rapport per deltagende plejehjem, indeholdende egne lokale resultater, rapporter med summerede kommunale resultater, hvis dette var ønsket, og en national rapport med summerede nationale resultater.

Kun lokalt på plejehjemmene har lokale kontaktpersoner haft adgang til personidentificerbare fortrolige oplysninger, som blev pseudonymiserede ved tildeling af fortløbende deltagernumre. De lokale personidentificerbare oplysninger er efterfølgende blevet slettet efter endelig videregivelse af data til CEI.

CEI stod desuden for indrapportering af de pseudonymiserede og opsummerede data i en anonymiseret form til en central europæisk database hos ECDC. Lokale resultater er ikke blive videreformidlet af CEI til andre. Se desuden nedenfor om GDPR.

Inklusionskriteriet for deltagende plejehjem var følgende:

  • Plejehjemmet skulle bestå af plejehjemsboliger eller almene plejeboliger eller beskyttede boliger. Dvs. rehabilitering, ældreboliger og botilbud inkluderedes IKKE.
  • Plejepersonale skulle være til stede 24 timer i døgnet.
  • De ældre skulle have permanent adresse på stedet.

Tidligere tilsvarende afholdte prævalensaudit

HALT i 2010 (se CEI-nyt 121), HALT 2 i 2013 (se CEI-nyt 129) og HALT 3 i 2017. En mere detaljeret gennemgang kan ses i HALT 3-rapporten. Den første HALT audit omfattede kun 5 plejehjem (et i hver region) med i alt 313 beboere, mens der i HALT 2 deltog 32 plejehjem med i alt 1.263 beboere fra 11 kommuner fordelt på 4 regioner.

HALT 3 inkluderede 95 plejehjem med 3.346 beboere fordelt på 15 kommuner. HALT 3 viste, at det er relevant at foretage en forebyggende indsats på plejehjem for at reducere antallet af infektioner og antallet af personer, der sættes i antibiotikabehandling. En mere detaljeret gennemgang kan ses på HALT 3-hjemmesiden.

GDPR

Det enkelte plejehjem vil være selvstændig dataansvarlig for indsamling, pseudonymisering og videregivelse af de personoplysninger, der behandles om beboerne ved udfyldelse af det elektroniske spørgeskema. Plejehjemmene vil derfor også selv være ansvarlig for at finde et korrekt behandlingsgrundlag, og at oplysningspligten i GDPR artikel 14 opfyldes.

På samme måde vil Statens Serum Institut være selvstændig dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der modtages fra plejehjemmene via det elektroniske spørgeskema, for databearbejdningen og den efterfølgende videregivelse til ECDC.

SSI kan i den forbindelse oplyse følgende om SSI’s behandling af personoplysninger:

Formål
SSI’s formål med behandlingen af personoplysninger i HALT 4 er at bidrage til undersøgelse af forekomsten af infektioner og forbrug af antibiotika på europæiske plejehjem. Instituttet har i medfør af sundhedslovens § 222 en national rolle i forhold til varetagelse af landets opgaver i medfør af internationale forpligtelser i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici. En sådan rolle består fx i at bidrage til den europæiske forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, som sker i regi af European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC). Undersøgelsen falder således inden for SSI’s myndighedsopgaver, jf. sundhedslovens § 222, stk. 1.

Behandlingsgrundlag
Instituttets behandling af personoplysninger sker som led i varetagelsen af SSI’s myndighedsopgaver inden for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme samt at bidrage til varetagelse af landets opgaver i medfør af internationale forpligtelser i relation til grænseoverskridende sundhedsrisici efter sundhedslovens § 222, stk. 1. Behandlingen af oplysningerne vil således ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, mens følsomme personoplysninger omfattet af forbuddet i forordningens artikel 9, stk. 1, vil ske på baggrund af undtagelsen i artikel 9, stk. 2, litra g og i.

Kategorier af personoplysninger
SSI behandler alene de personoplysninger, som sendes fra plejehjemmene til SSI.

Kategorier af modtagere
SSI’s basale IT driftes af Statens IT, der er databehandler for SSI.

SSI anvender Rambølls spørgeskemaværktøj SurveyXact. Rambøll er i den forbindelse databehandler for SSI.

Følgende oplysninger vil blive videregivet til ECDC:

SSI videregiver aggregerede data til ECDC på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Navnet på plejehjemmet vil være erstattet med et løbenummer. SSI vil til enhver tid kunne knytte løbenummeret til det konkrete plejehjem.

De oplysninger, som SSI vil videregive til ECDC, vil som udgangspunkt være anonyme på grund af detaljeringsniveauet. Der er dog en risiko for, at oplysningerne i kombination med andre kendte oplysninger vil kunne tilbageføres til enkeltpersoner med en vis sandsynlighed. I det tilfælde vil videregivelsen ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra g og i, jf. sundhedslovens § 222.

Følgende oplysninger vil blive tilbageleveret til de enkelte plejehjem:

SSI videregiver aggregerede data på lokalt niveau til det indberettende plejehjem. Plejehjemmet får alene oplyst summerede resultater på egne data. Personoplysningerne vil enten blive videregivet i anonymiseret form eller med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra i, jf. sundhedslovens § 222.

Opbevaringsperiode
Data opbevares hos SSI fra primo marts 2023 til primo marts 2028.

Derudover vil data blive gemt i SSI’s journaliseringssystem i overensstemmelse med reglerne i arkivloven.

Oplysningspligten
Hvad angår oplysningspligten i forordningens artikel 13 og 14, er det som angivet ovenfor det konkrete plejehjem, der er ansvarlig for at opfylde denne forpligtelse.

For SSI vil det være forbundet med en uforholdsmæssig stor indsats at orientere de registrerede. SSI har i den forbindelse lagt vægt på, at SSI ikke kender identiteten på de beboere, der behandles oplysninger om, og det vil derfor være forbundet med en uforholdsmæssig stor indsats at informere de registrerede.

Godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler til brug for forskningsprojekt jf. sundhedslovens § 46. stk. 2.
Team for journaldata, Center for Sundhed, Region Hovedstaden har givet godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler til brug for forskningsprojekt jf. sundhedslovens § 46. stk. 2. Godkendelsen omfatter videregivelse af oplysninger fra journaler på op til 40.000 patienter i tidsperioderne 01-04-2023 til 30-06-2023 og/eller 01-09-2023 til 30-11-2023, som er fastsat af ECDC. Se godkendelsen her.

Hvis man har yderligere spørgsmål til instituttets behandling af personoplysninger som led i HALT 4, kan man kontakte SSI’s afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på compliance@ssi.dk.