Myndigheder

Styrelser og andre offentlige myndigheder med særlig relevans for hygiejneområdet

En offentlig myndighed har lovhjemmel til at være myndighedsudøvende, dvs. at myndigheden kan udstede påbud og, hvis ikke de opfyldes, sanktioner.

 

Arbejdstilsynets logo

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.  

Med særlig relevans for det infektionshygiejniske område kan nævnes:

 • Regler - Indtast søgeord "Hygiejne" og find bl.a. følgende relevante i forhold til infektionshygiejne
 • AIDS og forebyggelse af HIV-infektion 
 • Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) 
 • Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø 1) 
 • Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer 
 • Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
 • Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (Der henvises til afsnit 3.10. Beskyttelse mod farlige stoffer og smitsomme agenser) 

 

Beredskabsstyrelsens logo

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Beredskabsstyrelsen skal sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår.

Beredskabsstyrelsen har bl.a. en væsentlig rolle i forbindelse med pandemiplanen og det generelle sundhedsberedskab, herunder fx fugleinfluenza og bioterror-hændelser. 

Med særlig relevans for det infektionshygiejniske område kan nævnes:

 • Helhedsorienteret beredskabsplanlægning
 • Skybrudsberedskab
 • Den Nationale Sårbarhedsudredning

 

Energistyrelsens logo

Energihensyn i forbindelse med vand og ventilation

Infektionshygiejniske anbefalinger kan i nogle tilfælde være underlagt energimæssige hensyn, bl.a. når det gælder varmt brugsvand (inkl. fjernvarme), ventilation og temperatur ved tøjvask. Se Energistyrelsen.

 • Energimærkning - krav til offentlige bygninger inkl. hospitaler

 

Fødevarestyrelsens logo

Fødevarestyrelsen udarbejder og håndhæver regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold.

Med særlig relevans for det infektionshygiejniske område kan nævnes:

 • Vejledning om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen)
 • Køkkenhygiejne 
 • Regler for mikrobiologi og zoonoser

 

Miljøstyrelsens logo

Miljøstyrelsen varetager bl.a. områder vedrørende drikkevand, svømmeanlæg spildevand, affald og kemi.

Med særlig relevans for det infektionshygiejniske område kan nævnes:

 • Håndtering af klinisk risikoaffald
 • Biocidforordningen

 

Sikkerhedsstyrelsens logo

Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for teknisk sikkerhed inden for el, gas, vvs og forbrugerprodukter. Der udføres bl.a. tilsyn på tatovørområdet. 

 • Bekendtgørelse om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder

 

Styrelsen for Patientsikkerheds logo

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som styrker patientsikkerheden, herunder

 • rådgiver om smitsomme sygdomme
 • varetager den centrale administration af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet
 • udfører risikobaserede tilsyn

 

Sundhedsstyrelsens logo

Sundhedsstyrelsen opgave er at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsenet i Danmark. 

Med særlig relevans for det infektionshygiejniske område kan nævnes:

 • Antibiotikavejledning
 • Arbejdsdragtsvejledningen 
 • CPO-vejledningen
 • Forebyggelsespakke om hygiejne
 • MRSA-vejledningen 
 • Pandemiberedskab 
 • Rådgivning om hygiejne 
 • Smitsomme sygdomme 

 

Trafikstyrelsens logo

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for en stor del af infrastrukturen i Danmark samt regler for byggeri og boliger.

 • Bygningsreglementet