WHO

Global WHO-undersøgelse, om minimumskrav til infektionshygiejne på lokalt, regionalt og nationalt niveau

WHO inviterer alle EU-medlemslande til at deltage i den første globale baseline survey, i forbindelse med publiceringen af IPC Global Action Plan 2024-2030. Ved at udfylde spørgeskemaet vurderes implementeringen af WHO’s minimumskrav til infektionsforebyggelse og -kontrol (IPC, infection prevention and control) på institutionsniveau og nationalt i de enkelte lande. Læs mere om WHO’s undersøgelse her.

Formål:

  1. At medlemslandene og deres institutioner i sundhedsvæsenet får mulighed for at vurdere deres nuværende implementeringsstatus af WHO's minimumskrav til IPC-programmer, både på nationalt niveau og lokalt/regionalt niveau, og samle deres resultater og vejledning fra WHO med henblik på forbedringsplaner.

  2. At indsamle en global baseline af implementeringen af minimumskravene til infektionsforebyggelse og dermed kunne sammenligne med andre/senere undersøgelser.

Ved deltagelse genereres en rapport på baggrund af de indtastede oplysninger. Rapporten giver indblik i egen implementeringsstatus, forbedringspunkter og dertil hørende handleanvisninger.

Målgruppe:

Undersøgelsen er tosporet og gennemføres på nationalt niveau (forestået af CEI) og på regionalt/lokalt niveau (primært, sekundært og tertiært niveau), med hvert sit dertil hørende spørgeskema. Spørgeskemaet er ikke tiltænkt auditering.

Den enkelte institution udfylder det spørgeskema, som vurderes at passe bedst til eget område.
Kommuner og kommunale institutioner samt praktiserende læger foreslås at udfylde spørgeskemaet til “primary sector” (primær sektor). Ambulatorier og hospitalsafdelinger mv. anbefales spørgeskemaet til “secondary sector” (sekundær sektor). Højtspecialiserede afdelinger og funktioner anbefales spørgeskemaet til “tertiary sektor” (tertiær sektor).

Det afgøres lokalt, hvilke(n) person(er) der er bedst egnede til at besvare spørgeskemaet. Dog anbefales det, at den/de ansvarlige besidder tilstrækkelig viden om infektionsforebyggelse - og kontrol på den pågældende institution eller afdeling.

Online spørgeskema:

Data indsamles via en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er inddelt i 8 sektioner, som tilsammen afdækker komponenterne i WHO’s minimumskrav til infektionshygiejne. Spørgsmålene er på engelsk.

Det anbefales, at den/de ansvarlige for gennemførslen af spørgeskemaet bliver bekendt med WHO’s minimumskrav og undersøgelsens opbygning, forud for dens gennemførsel. Vi foreslår, at spørgsmålene først udfyldes i en papirversion og derefter indtastes via link for Danmark (se herunder). I gennemsnit tager hvert spørgeskema omkring en time at udfylde.

Dataanvendelse og fortrolighed:

Alle de indsendte data vil blive behandlet fortroligt. Af sikkerhedsmæssige årsager vil den person, som indsender data i onlinesystemet, blive anmodet om nogle grundlæggende demografiske oplysninger for at lette datarensning og kvalitetskontrol.

Hvornår:

Deadline for deltagelse er den 14. februar 2024.

Tilmelding/adgang til undersøgelsen:

WHO giver mulighed for, at besvarelsen kan foretages via et specifikt link for det enkelte land. Dette muliggør, at de enkelte landes nationale IPC-repræsentant, dvs. CEI, via WHO tilsendes aggregerede data på landeniveau.

Når WHO senere udgiver deres global baseline survey, vil CEI på temadage eller lignende fremlægge rapporten, inkl. de aggregerede data for Danmark.

Klik på dette link for Danmark, når du er klar til at besvare undersøgelsen.

Ved spørgsmål kan CEI kontaktes på mail eller telefon.