Kommunerne

Den kommunale organisering af infektionshygiejnen

En sammenhængende forebyggende infektionshygiejnisk indsats er nødvendig, hvis der skal sikres den bedste behandling af borgere og patienter i det sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter udskrives fra hospitalerne med et fortsat pleje- eller behandlingsbehov, skal kommunerne være klar til at tage over med en ensartet infektionshygiejnisk indsats, som inkluderer forebyggelse af infektion.

Dette samspil og samarbejde på tværs af sektorer, herunder mellem regioner og kommuner inden for det infektionshygiejniske område er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Anbefalingen er:

 • at kommunen etablerer en hygiejneorganisation
 • at der indgås samarbejdsaftaler mellem den regionale infektionshygiejniske enhed og kommunen
 • at der udarbejdes lokale retningslinjer for kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv.
 • at der etableres adgang til rådgivning ved infektionsudbrud.

Se på den enkelte kommunes hjemmeside hvordan de har organiseret sig på det infektionshygiejniske område.

Hovedparten af landets kommuner har i dag indgået samarbejdsaftale med hygiejneorganisationen i regionen, andre indgår aftaler, der indebærer oprettelse af specifikke MRSA-enheder. Nogle kommuner har ansat deres egen hygiejnesygeplejerske. Læs mere om kommunernes arbejde med at organisere infektionshygiejnen: Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Organisering af hygiejnen i kommunerne 2020.

Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Organisering af hygiejnen i kommunerne 2020 – sammenfatning på engelsk.

Samarbejdsaftaler beskriver, fx ved erkendelse af et MRSA-udbrud i kommunen, ansvars- og opgavefordeling mellem kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægeinstitutionen), klinisk mikrobiologisk afdeling, den regionale infektionshygiejniske enhed og praktiserende læge.

Læs generelt om regionernes forebyggelsesopgaver i Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedslovens §119, stk. 3.

Læs generelt om sundhedsaftaler på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Læs om den enkelte kommunes sundhedsberedskabsplan på kommunens hjemmeside.

Det primære sundhedsvæsen omfatter bl.a.:

 • Plejehjem og sundhedsfaglige ydelser i eget hjem
 • Akutklinikker og rehabiliteringsenheder
 • Bo- og opholdssteder for fysisk og psykisk udviklingshæmmede
 • Almen og anden speciallægepraksis
 • Tandlægepraksis
 • Fysioterapi-, fodterapi- og kiropraktorklinikker
 • Den kommunale sundhedstjeneste.

En ensartet og sammenhængende infektionshygiejnisk forebyggende indsats tager lokalt udgangspunkt i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR). NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne.

Følgende NIR er grundlæggende i såvel regionalt som kommunalt regi, dækker følgende emner og ligger til fri afbenyttelse på https://hygiejne.ssi.dk/NIR :

 • Plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder mv.
 • Nøglepersoner/koordinatorer, herunder uddannelse
 • Generelle forholdsregler
 • Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand
 • Håndhygiejne
 • Rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
 • Desinfektion
 • Håndtering af tekstiler til flergangsbrug
 • Håndtering af udstyr til respirationsterapi
 • Forebyggelse af urinvejsinfektion
 • Brug af intravaskulære katetre
 • Nybygning og renovering
 • Almen praksis
 • Tandklinikker.

Endvidere kan følgende e-læringsprogram ”Værd at vide om hygiejne i primærsektoren” frit benyttes på såvel den sundhedsfaglige grunduddannelse og som introduktionsprogram i kommunalt regi.