Uddannelse

Uddannelse af personale til at varetage de faglige opgaver i det infektionshygiejniske team er forudsætningen for at kunne opstille, implementere og evaluere et infektionskontrolprogram i sundhedssektoren.

Ny Nordisk uddannelse i infektionshygiejne med opstart i september 2019

Ansøgningsfrist er 15. februar 2019.

Nordisk Ministerråd har udpeget Göteborg Universitet, som den institution der skal varetage en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne (Smittskydd og Vårdhygien). Uddannelsen er primært målrettet sygeplejersker og læger, som arbejder med infektionshygiejne, men andre med faglige funktioner indenfor infektionshygiejne kan søge om optagelse. 

Uddannelse vil bestå af fire sammenhængende kursus-moduler på i alt 60 ECTS point. 

Hvert modul vil vare et semester (halvår) og giver 15 ECTS point, hvor det sidste modul udgøres af et selvvalgt videnskabeligt arbejde. 
Efter fuldførelse af alle fire moduler vil en dansk kursist, som har en kandidat-eksamen eller en sundhedsprofessionel bachelor (eller tilsvarende) opnå en master-uddannelse på i alt 60 ECTS point (svarende til 60 högskola point) inden for infektionshygiejne og smitteforebyggelse. 
Uddannelsen er planlagt som tilstedeværelseskursus GU (forventet 4 - 5 uger per halvår) blandet med hjemmestudie med vejledning givet over internet. Studiet er beregnet til at være et halvtidsstudie (mindst).

Du kan se mere på uddannelsens hjemmeside og få mere information om kursusindholdet fra nedenstående materiale. 

Hvert modul koster ca. 50.000 svenske kroner, hertil skal lægges omkostninger til rejse og ophold samt udgifter til undervisningsmateriale.

Mere om optagelse på uddannelsen

Optagelse på uddannelsen kan ske på to måder:

 • Uppdragsutbilding med ansøgningsfrist 15. februar 2019 [afsluttet, se nedenfor]
  Ansøgere skal som minimum have en professionsbachelor – eller sygeplejerskeuddannelse med supplerende diplomuddannelse, samt have mindst 2 års erhvervserfaring inden for en sundhedsprofession.
  Ansøgningen skal være motiveret og der skal også foreligge en erklæring fra ansøgerens arbejdsgiver vedr. dækning af kursus-afgiften. 
  Se mere på Göteborg’s hjemmeside om de praktiske forhold
  Ansøgning (se ansøgningsskema) kan ske enten til enkeltstående moduler eller til det samlede forløb.  
  Göteborg Universitet foretager udvælgelse af ansøgere bl.a. på basis af hensyntagen, der sikrer at alle nordiske lande kan få optaget ansøgere.

 • Optagelse via den centralt koordineret tilmelding på svenske uddannelser, ansøgningsfrist 15. april 2019
  Ansøgere skal som minimum have en kandidat-uddannelse eller tilsvarende (en akademisk grad). Ansøgning omfatter det samlede forløb. Der vil ikke blive opkrævet en særskilt kursus-afgift. De nærmere krav og ansøgningsprocedure vil fremgå af denne hjemmeside.

I begge tilfælde skal kursisten selv sørge for afholdelse af udgifter til rejse og ophold samt udgifter til undervisningsmateriale.

Til ansøgning via Uppdragsutbilding var der 17 ansøgere til hele uddannelsen, 11 heraf var danske ansøgere fra alle fem regioner og alle personer blev optaget. Til første kursusmodul Smittspredning og antibiotikaresistens var der i alt 12 ansøgere – hvoraf 6 var danske.  Tre danske ansøgere blev optaget -  fordelt på 3 regioner.

Gøteborg Universitet står for vurderingen og udvælgelsen af ansøgere på baggrund af de indsendte oplysninger og med baggrund i nedenstående forhold som nævnt i ”Specielt for danske ansøgere”.

Du kan rette henvendelse om yderligere spørgsmål om optagelse, uddannelsen og få en nærmere vejledning om tilmelding ved at kontakte

Eva Sjögren Nilsson,
Göteborgs Universitet
mail: eva.sjogren-nilsson@gu.se

Specielt for danske ansøgere

Det endelige kursusindhold er under udarbejdelse og foreligger endnu ikke. Indhold og forløb af uddannelsen udarbejdes af Göteborg Universitet i samarbejde med nationale repræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. De nationale repræsentanter fra Danmark er Jette Holt (jho@ssi.dk) og Brian Kristensen (bkr@ssi.dk), som deltager i udarbejdelsen af det endelige kursusforløb.  Det forventes at det samlede forløb vil leve op til Sundhedsstyrelsens cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne.

Med hensyn til optagelse til uddannelsen er det Göteborg Universitet der afgør den endelige optagelse på baggrund af de indsendte ansøgninger. Det forventes at der vil være ca. 5-6 pladser til danske ansøgere. Den endelige fordeling vil dog afhænge af hvem der ansøger. 

De danske repræsentanter har anbefalet at følgende forhold inddrages ved prioritering af danske ansøgere:

 • Ansøger er ansat i en infektionshygiejnisk enhed eller lignende organisation med infektionshygiejnisk uddannet fagpersonale, og er enten sygeplejerske eller læge.

Blandt sygeplejersker vil blive prioriteret ansøgere som bedømmes som mest veluddannede og studieegnede. Til grund for dette lægges følgende:

 1. har dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med uddannelse på diplomniveau.
 2. har dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med kursus i videnskabsteori og -metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Der tilstræbes, at hver region får mindst en deltager på uddannelsen.

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi indeholder et 3 dages kursus i infektionshygiejne.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Der har tidligere været udbudt specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejnen (hygiejnesygeplejersker). Uddannelsen er monofaglig, og består af 18 ugers teori og 12 ugers praktik, specialuddannelsen er fastlagt til 45 ECTS. Der betales for kursus.

Specialuddannelsen er pt. hvilende.

Sundhedsstyrelsen - Den Danske Hygiejnesygeplejerskeuddannelse

CIR nr. 113 af 10.07.2000
Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

BEK nr. 624 af 28.06.2000
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Temaer