Uddannelse

Uddannelse er en forudsætning for, at personalet kan varetage de faglige opgaver i det infektionshygiejniske team samt opstille, implementere og evaluere et infektionskontrolprogram i sundhedssektoren.

Den nordiske uddannelse i infektionshygiejne 

Pr. marts 2024 har Göteborg Universitet (GU) meddelt Statens Serum Institut (SSI) Danmark, Folkhälsomyndigheten (Fohm), Sverige og FolkehelseInstituttet (FHI), Norge, at den nordiske hygiejneuddannelse er ophørt.

GU vil gennemføre modul 3 (MIC301) i efteråret 2025 samt gennemføre modul 4 (MIC401 – den afsluttende eksamen) i foråret 2025. Der vil ikke blive optaget nye kursister på uddannelsen.

GU meddeler, at baggrunden for ophør af uddannelsen er dels strukturelle forandringer på selve GU, samt at der ikke er det nødvendige finansieringsgrundlag tilstede.

Læs mere om den nordiske uddannelse i infektionshygiejne her: https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildning/nordisk-magisterutbildning-i-mikrobiologi-smittskydd-och-vardhygien og https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/magisterprogram-i-mikrobiologi-smittskydd-och-vardhygien-m2cma.

Den nordiske uddannelse i infektionshygiejne afholdes af Göteborg Universitet og er åben for ansøgere fra de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Uddannelsen er primært målrettet sygeplejersker og læger, som arbejder med infektionshygiejne, men andre med faglige infektionshygiejniske funktioner kan også søge om optagelse. 

Uddannelsen består af fire sammenhængende kursus-moduler på i alt 60 ECTS point. 

Hvert modul er svarende til et semester (halvår) og giver 15 ECTS point. Det sidste modul er et selvvalgt videnskabeligt arbejde. Vær opmærksom på, at du selv skal skaffe en klinisk vejleder fra din arbejdsplads til dette afsluttende arbejde og at vejleder skal være på ph.d.-niveau.  Efter fuldførelse af alle fire moduler vil en dansk kursist, som har en kandidateksamen eller en sundhedsprofessionel bachelor (eller tilsvarende) opnå en magister (S)/master (DK)-uddannelse på i alt 60 ECTS point (svarende til 60 högskola point) inden for infektionshygiejne og smitteforebyggelse. 

Uddannelsen afholdes som tilstedeværelseskursus på Göteborg Universitet (forventet 4-5 uger per halvår) samt hjemmestudie med vejledning via internettet. Studiet er estimeret som et halvtidsstudie.

  • Du kan se mere på uddannelsens hjemmeside
  • Hvert modul koster ca. 50.000 svenske kroner, hertil tillægges omkostninger til rejse og ophold samt udgifter til undervisningsmateriale.

Optagelse på uddannelsen

Optagelse på uddannelsen kan ske på to måder:

  • Uppdragsutbilding med ansøgningsfrist fra start januar til 15. april (se nedenfor): Ansøgere skal have en sundhedsfaglig uddannelse, fx sygeplejerske (gerne professionsbachelor eller en sygeplejerskeuddannelse med supplerende diplomuddannelse), eller læge med mindst 2 års erhvervserfaring inden for en sundhedsprofession. Der skal foreligge en erklæring fra ansøgerens arbejdsgiver vedr. dækning af kursus-afgiften. Arbejdsgiveren kan vedlægge en motiveret ansøgning. Göteborg Universitet foretager udvælgelse af ansøgere ud fra den enkelte ansøgers kvalifikationer samt med hensyntagen til, at alle nordiske lande får optaget ansøgere
  • Optagelse via den centralt koordineret tilmelding på svenske uddannelser,  I Sverige har de fleste uddannelser ansøgningsfrist fra den 15. marts til den 16. april for studiestart i efterårssemestret og fra den 15. september til den 16. oktober for studiestart i forårssemesteret. Ansøgningsfristen afhænger dog af en række faktorer, så kontrollér ansøgningsfristen på GU. Læs mere om optagelse på svenske universiteter her og find ansøgningsskema her
  • Ansøgere skal til den centralt koordinerede tilmelding som minimum have en kandidat-uddannelse eller tilsvarende (en akademisk grad). Ansøgning omfatter det samlede forløb. Der vil ikke blive opkrævet en særskilt kursus-afgift. De nærmere krav og ansøgningsprocedure vil fremgå af Göteborgs Universitets hjemmeside.

I begge tilfælde skal kursisten selv sørge for afholdelse af udgifter til rejse og ophold samt udgifter til undervisningsmateriale.

Ved yderligere spørgsmål om optagelse, uddannelsen og vejledning om tilmelding kan der rettes henvendelse til:

Pernilla Vighagen

Göteborgs Universitet
mail: pernilla.vighagen@gu.se

Specielt for danske ansøgere

Uddannelsens indhold og forløb udarbejdes af Göteborg Universitet i samarbejde med nationale repræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. De nationale repræsentanter fra Danmark er Jette Holt (jho@ssi.dk) og Brian Kristensen (bkr@ssi.dk). Det samlede forløb vil leve op til Sundhedsstyrelsens cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne.

Med hensyn til optagelse på uddannelsen er det Göteborg Universitet der afgør den endelige optagelse på baggrund af de indsendte ansøgninger. Det forventes at der vil være ca. 5-6 pladser til danske ansøgere. Den endelige fordeling vil dog afhænge af, hvem der ansøger. Indtil dags dato er alle danske ansøgere som har opfyldt optagelseskravene blevet optaget på uddannelsen.

De danske repræsentanter har anbefalet at følgende forhold inddrages ved prioritering af danske ansøgere:

  • Ansøger er ansat i en infektionshygiejnisk enhed eller lignende organisation med infektionshygiejnisk uddannet fagpersonale, og er enten sygeplejerske eller læge.

Blandt sygeplejersker vil ansøgere som bedømmes som mest veluddannede og studieegnede blive prioriteret. Til grund for dette lægges følgende:

  1. har dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med uddannelse på diplomniveau.
  2. har dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med kursus i videnskabsteori og -metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Der tilstræbes, at hver region får mindst en deltager på uddannelsen.

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi indeholder et 3 dages kursus i infektionshygiejne.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Der har tidligere været udbudt specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejnen (hygiejnesygeplejersker). Uddannelsen er monofaglig, og består af 18 ugers teori og 12 ugers praktik, specialuddannelsen er fastlagt til 45 ECTS. Der betales for kursus.

Specialuddannelsen er pt. hvilende.

Sundhedsstyrelsen - Den Danske Hygiejnesygeplejerskeuddannelse

CIR nr. 113 af 10.07.2000
Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

BEK nr. 624 af 28.06.2000
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Temaer