Afhandlinger og specialer

Her finder du afhandlinger og specialer, som ikke er publiceret i de videnskabelige tidsskrifter, men som omhandler emner inden for det infektionshygiejniske felt

Masterafhandlinger, kandidatspecialer og lignende publikationer med infektionshygiejnisk fokus.

Du er velkommen til at anvende disse afhandlinger med behørig kildeangivelse. Se også regler for brug af SSI-materiale, ophavsret.

Søgeside hvor Masterafhandlinger (MPH) fra NHV kan findes www.uppsatser.se.

Titel Forfatter
Mundhygiejne til beboere på plejehjem i et infektionshygiejnisk perspektiv – en kvalitativ undersøgelse blandt SOSU-medarbejdere i Københavns Kommune
Fanny Gosmann, Master of Medical Science, 2023
Prevention of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) transmission in the Danish health care sector: Who should be screened for CPE and when? A systematic literature study
Mette Bar Ilan, Master of Medical Science, 2022
Identifikation af barriere og fremmende forhold for forebyggelse af infektioner i forbindelse med pleje og behandling i primær sektor. Et kvalitativt interviewstudie
Lene Toft, Master of Medical Science, 2022
Can flow, human factor engineering and nudging contribute to a safe process for doffing personal protective equipment?
Helene Bjergegaard Gyrup, Master of Medical Science, 2021
Har socioøkonomiske faktorer betydning for spredning af MRSA? – Et systematisk litteraturstudie
Else Birgitte Lydiksen, Master of Medical Science, 2021
Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie
Linda Lüttichau-Holm, Master of Medical Science, 2021
Borgers følelser i forbindelse med at få konstateret MRSA en kvantitativ undersøgelse
Anne Bak Zeuthen, Master of Medical Science, 2021
Nudging – en anvendelig metode til forbedring af håndhygiejne compliance?
Trine Lyngby Petersen, Master of Medical Science, 2021
Håndtering af værnemidler – Oplevelse af egen praksis som risiko for smitte. Et kvalitativt studie blandt hospitalsansatte sygeplejersker
Janne Pedersen, Master of Medical Science, 2021
AT GØRE TING MED TAL; En nexusanalytisk afdækning af overvågningssystemet HAIBAs diskursive aflæsning
Jette Holt, PhD, 2020
Er Kamma uren? Om oplevelsen af risiko når patienter er i isolation pga. fund af resistente bakterier (pdf)
Hanne Hvingelby, Master i Sundhedsantropologi 2019
Forekomsten af urinvejsinfektion hos patienter indlagt på ældrepsykiatrisk afsnit (pdf)
Lone Mimi Carlsson, Master of Public Health, 2017
Ændring i antibiotikaforbrug ved indførelse af en antibiotikavejledning på tre intensive klinikker på Rigshospitalet (pdf)
Lisbeth Kyndi Bergen, Master of Public Health, 2015
Vask af rengøringsklude på plejehjem (pdf) Torben Kristensen, Master of Public Health, 2014
Hygiejne i medvind - samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer - et kvalitativt studie (pdf) Dorthe Mogensen, Master of Public Health, 2014

Hvordan oplever og håndterer de danske infektionshygiejniske enheder risikoen for udvikling af antibiotikaresistente mikroorganismer? (pdf)

Helle Amtsbiller, Master of Public Health, 2014
Oplevelse af isolation under indlæggelse - Et kvalitativt studie (pdf) Ann-Filippa Madsen, Master of Public Health, 2014
Hygiejnesygeplejerskers udfordringer med de infektionshygiejniske retningslinjer i forhold til forebyggelse af smitte med antibiotikaresistente bakterier (pdf) Grete Holch Skalkam,
Master of Public Health, 2014
Sundhedspersonales opfattelser og håndtering af smitterisiko – et kvalitativt studie (pdf) Anette Jensen,
Master of Public Health, 2012
”Hygiejne på tværs” – tværsektorielt samarbejde omkring patient/borger med behov for infektionshygiejnisk bistand – hvordan løses opgaven? (pdf) Bente Bloch,
Master of Public Health, 2012
Systematic review of the effectiveness of healthy hospital infrastructure to prevent healthcare acquired infections (pdf)
A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Europubhealth
Qing Fang, 2012
Vejleder : Elsebeth Tvenstrup Jensen, CEI, SSI
Speciale Master Europubhealth
Københavns Universitet
Hygiejnekontaktpersoner, håndhygiejne og nosokomielle infektioner i intensiv afdelinger i Region Nordjylland (pdf)
Jan Koldbro, Master of Public Health, 2011
Vad innebär det at drabbas av ESBL-bildande tarmbakterier? En kvalitativ studie (pdf)
Susanne Wiklund, Master of Public Health, 2011
Håndhygiejne - En handling mellem anstændighed og krænkelse (pdf)
Udfordringer til et webbaseret undervisningsmateriale

Dette speciale fra Danmarks Pædagogiske Universitet danner baggrund for design og indhold af det interaktive undervisningsprogram Værd at vide om håndhygiejne. Uddybende spørgsmål besvares af forfatteren på jho@ssi.dk
Jette Holt, 2004

Vejleder : Steen Høyrup
Speciale i almen-pædagogik
Danmarks Pædagogiske Universitet