Primærsektoren

Infektionshygiejne i primærsektoren

Rapport om den kommunale hygiejneindsats 2021
Landets kommuner har deltaget i en kortlægning af de eksisterende kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Kortlægningen er foranlediget af covid-19 pandemien.

Rapporten kan læses her
Rapporten er baseret på 98 kommunernes besvarelser af et spørgeskema i november 2020. 

Rapport om den kommunale hygiejneindsats 2021

Landets kommuner har deltaget i en kortlægning af de eksisterende kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Kortlægningen er foranlediget af covid-19 pandemien.

Rapporten kan læses her

Rapporten er baseret på 98 kommunernes besvarelser af et spørgeskema i november 2020. 

En sammenhængende forebyggende infektionshygiejnisk indsats er nødvendig, hvis der skal sikres den bedste behandling af borgere og patienter i det samlede sundhedsvæsen. Når patienter udskrives fra hospitalerne med et fortsat pleje- eller behandlingsbehov, skal kommunerne være klar til at tage over med en ensartet infektionshygiejnisk indsats, som inkluderer forebyggelse af infektion.

Dette samspil og samarbejde på tværs af sektorer, herunder mellem regioner og kommuner inden for det infektionshygiejniske område er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne

Anbefalingen er 

 • at kommunen etablerer en hygiejneorganisation 
 • at der indgås samarbejdsaftaler mellem den regionale infektionshygiejniske enhed og kommunen 
 • at der udarbejdes lokale retningslinjer for kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. 
 • at der etableres adgang til rådgivning ved infektionsudbrud 

Størstedelen af landets kommuner har i dag indgået sundhedsaftaler med hygiejneorganisationen i regionen, andre indgår aftaler, der indebærer oprettelse af specifikke MRSA-enheder. Nogle kommuner har ansat deres egen hygiejnesygeplejerske.

Sundhedsaftalerne beskriver, fx ved erkendelse af et MRSA-udbrud i primærsektor, ansvars- og opgavefordeling mellem kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægeinstitutionen), klinisk mikrobiologisk afdeling, den regionale infektionshygiejniske enhed og praktiserende læge.

Primærsektor omfatter bl.a.:

 • Plejehjem og sundhedsfaglige ydelser i eget hjem 
 • Akutklinikker og rehabiliteringsenheder
 • Bo- og opholdssteder for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 
 • Almen og anden speciallægepraksis 
 • Tandlægepraksis 
 • Fysioterapi-, fodterapi- og kiropraktorklinikker 
 • Den kommunale sundhedstjeneste

En ensartet og sammenhængende infektionshygiejnisk forebyggende indsats tager lokalt udgangspunkt i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR). NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. 

Følgende NIR er grundlæggende i såvel regionalt som kommunalt regi, dækker følgende emner og ligger til fri afbenyttelse på https://hygiejne.ssi.dk/NIR

 • Plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder mv.
 • Nøglepersoner/koordinatorer, herunder uddannelse
 • Generelle forholdsregler
 • Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand
 • Håndhygiejne
 • Rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
 • Desinfektion
 • Håndtering af tekstiler til flergangsbrug 
 • Håndtering af udstyr til respirationsterapi
 • Forebyggelse af urinvejsinfektion 
 • Brug af intravaskulære katetre
 • Nybygning og renovering 
 • Almen praksis
 • Tandklinikker 


Endvidere kan følgende e-læringsprogram ”Værd at vide om hygiejne i primærsektoren” frit benyttes på såvel den sundhedsfaglige grunduddannelse og som introduktionsprogram i kommunalt regi.