Temadag om anvendelse af HAIBA

Hvad kan og skal overvågningsdata?

HAIBA (Hospital Acquired Infections Database) er et overvågningssystem for sygehuserhvervede infektioner, som har været aktivt siden 2015. Nu er det tid til at samle op på erfaringerne med HAIBA og tale om hvordan overvågningsdata bedst kan anvendes i praksis og indtænkes i Det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Tidspunkt og sted

Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 10.00 - 16.00, Foredragssalen, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.

Formål

  • At give grundlæggende viden om rationalet bag overvågning herunder det nationale system HAIBA og lokale regionale systemer
  • At lægge op til faglig refleksion om anvendelse af overvågningsdata nationalt, regionalt og lokalt.

Målgruppe

SSI indbød de infektionshygiejniske enheder, og deres samarbejdspartnere i kliniske afdelinger, kvalitetsafdelinger og -registre samt andre, der er involveret i arbejdet med overvågning af hospitalserhvervede infektioner til Temadag om anvendelse af HAIBA. Dagen var tiltænkt både dem, der allerede har erfaring med HAIBA og dem, der ønsker at undersøge mulighederne ved HAIBA. 

Program

Dagen bød på indlæg om overvågning af sygehuserhvervede infektioner generelt og anvendelse af data, erfaringer fra regionerne om anvendelse af overvågningsdata fra såvel nationale som lokale overvågningssystemer. Der blev diskuteret hvad der forstås ved brugbare data og den fremtidige brug af overvågningssystemer og drøftet hvad hhv. den nationale og det regionale/lokale overvågning skal bidrage til i det infektionshygiejniske arbejde fremover? Hvilke udfordringer skal mødes i Det nære sammenhængende sundhedsvæsen, hvis HAI skal forebygges?

Programmet indeholder links til præsentationer fra dagen.

Program som pdf til print

Tidspunkt Emner
09.30 - 10.00 Registrering. Kaffe og brød
10.00 - 10.05 Velkomst og kort om programmet v. Brian Kristensen, overlæge SSI
Introduktion
10.05 - 10.20 National overvågning - den historiske baggrund for HAIBA og visionen for fremtiden v. Kåre Mølbak, overlæge, faglig direktør, SSI
10.25 - 10.40 Foreløbige resultater fra interviews og spørgeskemaundersøgelse fra Ph.d.-projekt om brug af HAIBA-data v. Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, SSI
Regionale erfaringer og visioner med automatisk overvågning
10.45 - 11.15 Data er rene - vi snavser dem til! v. Henrik Kragh Sørensen, professor, viceinstitutleder, Københavns Universitet
11.20 - 11.35 HAIR - overvågningssystemer i går, i dag og fremover - hvad skal de kunne? v. Jens Kjølseth Møller, professor, overlæge, Region Syddanmark
11.40 - 11.55 NIMO - hvad kan NIMO? v. Jens Yde Blom, afsnitsleder, Region Nordjylland
12.00 - 12.15 HAIBA i lokalmiljøet v. Jørgen Engberg, overlæge, Region Sjælland
12.20 - 12.35 Hwa nøtt er et te? - Kan upersonlige data bruges til kvalitetsudvikling? v. Jacob Anhøj, overlæge, Region Hovedstaden
12.35 - 13.20 Arbejdsfrokost med diskussion af udleverede spørgsmål over en sandwich
Hvad vil vi med overvågning?
13.20 - 13.35 Åben debat - Hvad forstår vi ved brugbare overvågningsdata?
Et lederperspektiv
13.35 - 13.50 Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner - Hvad skal vi anvende overvågningsdata til? v. Bettina Lundgren, centerdirektør, Region Hovedstaden
13.50 - 14.05 Kaffepause
Infektionshygiejniske forebyggelses- og interventionsperspektiv
14.05 - 14.20 Fra prævalens til incidens - hvorfor går vi infektionshygiejnisk gennemgang i klinikken? v. Steen Lomborg, ledende overlæge, Region Syddanmark og Anette Jensen, Hygiejnesygeplejerske, Region Midtjylland
14.25 - 14.40 Uddannelse af antibiotika- og infektionshygiejnelæger og -sygeplejersker v. Lise Andersen og Mette Detlefsen, Region Sydddanmark
Et forsknings-/klinisk perspektiv
14.45 - 15.00 Hoftealloplastikregisterets betydning for ortopædkirurgen: den kunstige hofte og bakterier. v. Søren Overgaard, overlæge, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Dansk Hoftealloplastik Register
  Hvad kan og skal overvågningsdata?
15.05 - 15.20 HAIBA - Stort potentiale og mange udfordringer v. Sophie Gubbels, læge, HAIBA ansvarlig SSI
15.25 - 15.55 Afrundende åben debat
15.55 - 16.00 Afrunding v. Brian Kristensen, overlæge, SSI

Om HAIBA

HAIBA, som nu har været i drift i tre år, giver unikke muligheder for løbende at følge udviklingen af sygehuserhvervede infektioner. I løbet af 2017 blev den nationale overvågning af sygehuserhvervede infektioner gennem HAIBA udvidet med dybe infektioner efter planlagt total knæalloplastik. Dermed omfatter HAIBA nu fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (THA) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (TKA).

Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR) og den danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering.

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. I HAIBA er der derfor fokus på, i dialog med brugerne, at udvikle forskellige måder til at formidle overvågningsdata på for at kunne understøtte de forskellige brugergrupper bedst muligt.

Nuværende formidlingsformer

HAIBA stiller dagligt aggregerede data til rådighed for regionerne, som de kan anvende til regionale og lokale analyser. Regionerne kan eventuelt viderebearbejde data, fx ved at koble dem med lokale data, og sikre formidling til relevante fagpersoner lokalt.
Der er offentlig adgang til HAIBA-overvågningsdata via eSundhed under Sundhedskvalitet, som er en interaktiv hjemmeside, der giver adgang til forskellige offentlige sundhedsdata. I 2017 var der gennemsnitligt ca. 1.100 besøg om ugen (spændende fra 44 til 2.079) til HAIBAs data på eSundhed.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) indhenter også HAIBAs aggregerede data, hvilket muliggør, at disse data kan indgå i det regionale kvalitetsarbejde.

Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og C. difficile fra HAIBA som indikatorer i De nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

Såfremt HAIBA-data blev opgjort og tilbageleveret til regionerne på individniveau med tilknyttet person-identifikation, vil de entydigt kunne kobles til lokale data. Dette vil øge mulighederne betydeligt for anvendelse af data i den lokale indsats. De tekniske løsninger er udviklet, men der tilbagestår fortsat en afklaring af det juridiske grundlag.

Læse mere i EPI-NYT Uge 21 – 2018

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer